THERMO KING
> TRUCK UNITS
TS-200 00 >> Yanmar 374 (TK 3.74) Diesel 20513032 12V / 2.0kW
TS-300 00 >> Yanmar 374 (TK 3.74) Diesel 20513032 12V / 2.0kW
TS-500 00 >> Yanmar 395 (TK 3.95) Diesel 20513032 12V / 2.0kW
TS-600 00 >> Yanmar 395 (TK 3.95) Diesel 20513032 12V / 2.0kW
UTS Yanmar 395 (TK 3.95) Diesel 20513032 12V / 2.0kW
XDS 99 >> 20513032 12V / 2.0kW